THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Dữ liệu thông tin của quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu từ phía quý khách về việc xóa bỏ.
Ngoài ra, mọi thông tin này sẽ được lưu trữ trên hệ thống kiểm soát, máy chủ của chúng tôi.